Installera Docker i en Proxmox Container (LXC)

Om du vill köra Docker containers i din Proxmox miljö, så kan man göra detta på två sätt. Antingen genom att köra upp en virtuell maskin med valfri linux distribution, eller genom att köra den i en Linux Container (LXC).

Sätta upp en container

Här går vi igenom hur man sätter upp en Container för Docker och lägger till Docker Compose och Portainer.

Börja med att välja en disk där du har CT Templates (oftast din Local-disk) Klicka på CT Templates.

Välj därefter Templates och leta upp Debial 11 Standard och ladda ner den.

När den är klar, stäng fönstret och klicka på Create CT längst upp till höger.

Välj vilken Node (Host) som containern skall ligga på (gäller bara om du har mer än en proxmox server).
Ge containern ett ID-nummer (unikt) samt ett Hostname, skapa ett lösenord för root kontot.

Välj den lagringsplats där du laddade ner din template och välj template. Klicka Next.

Välj lagringsplats för själva containern och välj disk storlek.

Välj antal Kärnor och hur mycket minne du vill ha. Observera att det är den maximala mängden minne som containern kan ta.

Klicka next och välj dina nätverksinställningar. Det är här du väljer om du vill ha statisk IP (Och sätter den) eller DHCP.

Klicka next 2 gånger (skippa DNS) och kolla så att ”Start after created” är urbockad. Klicka på Finish.

Klicka på din container och välj options och editera sedan Features.

Klicka i keyctl och klicka sedan OK. Nu kan du starta upp containern.

Installera Docker och Docker Compose

Öppna konsollen till din container. Logga in och kör följande:

apt update && apt upgrade -y

Kör därefter installation av Curl:

apt install curl -y

Installera Docker med följande script:

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

(detta tar ett tag, men låt den vara tills den är klar)

Nu är Docker och Docker Compose på plats.

Installera Portainer till Docker

Portainer är som ett grafiskt dashboard för att hantera dina docker containrar.

Installera det genom att i konsollen på din Docker container, köra följande komando:

docker run –restart always -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

När detta är klart, så når du Portainer på följande adress:

http://[ip-address docker container]:9000

Sätt ett säkert lösenord och logga in.